Dofinansowanie do szkoleń i doradztwa dla firm

"Dofinansowanie usług rozwojowych dla MŚP z terenów rewitalizowanych Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego"
Projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Poddziałania 8.2.1. „Wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników w zakresie rozwoju przedsiębiorstwa – ZIT”
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

O projekcie

Projekt "Dofinansowanie usług rozwojowych dla MŚP z terenów rewitalizowanych Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego" realizowany jest przez Górnośląską Agencję Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. w partnerstwie z Okręgową Izbą Przemysłowo-Handlową w Tychach oraz Miastem Jaworzno.

Odbiorcami wsparcia mogą być przedsiębiorstwa sektora MŚP, które prowadzą działalność na terenach rewitalizowanych Subregionu Centralnego województwa śląskiego i są zainteresowane uzyskaniem środków na dofinansowanie usług doradczych i szkoleniowych dla swoich pracowników i kadry zarządzającej w ramach oferty dostępnej w Bazie Usług Rozwojowych.

            

    

Cel projektu:

wzmocnienie konkurencyjności i zdolności adaptacyjnych 134 przedsiębiorstw sektora MŚP z terenów rewitalizowanych Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego poprzez poprawę kompetencji i/lub kwalifikacji 707 pracowników tych przedsiębiorstw zgodnie z ich potrzebami.

Planowane efekty projektu:

Liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem w projekcie: 224

Liczba pracowników objętych wsparciem w projekcie: 943 osoby

Liczba osób o niskich kwalifikacjach objętych wsparciem w projekcie: 273 osoby

Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek w wieku 50 lat i więcej: 94 osoby

Okres realizacji projektu: 01.08.2017 – 31.12.2023

Wartość projektu: 8 563 435,00 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 6 767 429,86 zł

Aktualności

 • FAQ do Wytycznych dotyczących standardów świadczenia usług rozwojowych metodami zdalnego dostępu oraz monitoringu takich usług   07.04.2020

  Pytania przekrojowe

  1. Czy jest konieczność wprowadzania zmian w Kartach Usług opublikowanych przed wprowadzeniem standardów świadczenia usług rozwojowych metodami zdalnego dostępu?

  Zmiany są konieczne do wprowadzenia w przypadku usług rozwojowych realizowanych stacjonarnie. Karty Usług opublikowanych przed wprowadzeniem standardów świadczenia usług rozwojowych metodami zdalnego dostępu oraz usług już realizowanych, należy zmienić Kartę Usługi zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi usługi zdalnej

  2. Jak należy publikować nowe Karty Usług?

  Karta usługi realizowanej w formie zdalnej musi być opublikowana zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi usługi zdalnej

  3. Usługa rozpoczyna się za 3 dni. Nowe wytyczne zostały opublikowane 23.03.2020r., czy mam zmienić usługę stacjonarną na zdalną? Baza mi nie pozwala, mam opublikować nową usługę? Przecież zmieni się termin usługi i numer itp.

  Jeżeli są osoby, które dokonały zapisu na usługę realizowaną stacjonarnie oraz podtrzymują chęć uczestnictwa w niej, nie ma obowiązku zmiany formy tej usługi.
  Jeżeli wystąpiła konieczność zmiany usługi na zdalną należy dokonać zmian w Karcie Usługi zgodnie z Instrukcją wypełnienia Karty Usługi świadczonej zdalnie.
  Jeżeli niezbędna jest zmiana w zakresie pól, których edycja nie jest już możliwa, należy założyć nową Kartę Usługi.

  4. Czy wszystkie usługi muszę zmienić na zdalne? Czy to obowiązkowe?

  Z powodu światowej epidemii koronawirusa, usługi rozwojowe realizowane stacjonarnie muszą być przekształcone na formę zdalną zgodnie ze standardami świadczenia usług rozwojowych metodami zdalnego dostępu lub e-learningu odbywającego się na podstawie dotychczasowych zasad.

  5. Według nowych wytycznych maksymalna liczba uczestników usługi nie może przekraczać 15 osób. Czy można zwiększać liczebność grupy?

  Limit 15 osób w grupie szkoleniowej nie dotyczy studiów podyplomowych (niezależnie od terminu ich rozpoczęcia) oraz innych usług, których realizacja rozpoczęła się przed dniem ogłoszenia wytycznych, a także tych usług, które jeszcze się nie rozpoczęły, ale do 23.03.2020 r. zostały już podpisane z Operatorami umowy na ich realizację w grupach liczących więcej niż 15 osób.

  6. W jaki sposób będzie odbywał się monitoring usług doradczych prowadzonych zdalnie?

  Rekomendujemy, aby w trakcie trwającej usługi doradczej osoba prowadząca monitoring zadzwoniła do doradcy w celu uzyskania możliwości dołączenia do usługi.

  7. Czy na potrzeby monitoringu i kontroli wszystkie usługi muszą być nagrywane?

  W przypadku zdalnych usług szkoleniowych (szkolenie, studia podyplomowe, egzamin, usługa o charakterze zawodowym), usługa musi być rejestrowana / nagrywana.
  Udostępnienie nagrania do celów utrwalenia efektów uczenia się jest opcjonalne, tzn. uzależnione od zgody trenera. Natomiast samo nagrywanie usługi i udostępnianie nagrania do celów kontroli / audytu nie wymaga zgody trenera, tzn. jest obligatoryjne. Jeżeli trener nie wyrazi na to zgody, wówczas usługa nie może się odbyć.

  8. Jeżeli usługi muszą być nagrywane, to komu będą udostępniane?

  Nagrywanie usługi oraz udostępnianie nagrania będzie służyło tylko do celów kontroli / audytu i nigdzie nie będzie rozpowszechniane. Udostępnienie nagrania do celów utrwalenia efektów uczenia się jest opcjonalne, tzn. uzależnione od zgody trenera. Nie ma obowiązku rejestrowania/ nagrywania wizerunku uczestników (wideo), niemniej jeśli szkolenie ma formę szkolenia zdalnego na nagraniu powinien być utrwalony trener.

  9. Jak należy potwierdzić przeprowadzenie usługi doradczej?

  Doradca przygotowuje i podpisuje wypełniony formularz wykonania usługi doradczej
  i przesyła go mailem do uczestnika. Uczestnik nie musi go drukować i podpisywać – wystarczy, że mailowo prześle go do Operatora wraz oświadczeniem potwierdzającym wykonanie usługi, przedstawionej przez doradcę w formularzu. Jeżeli uczestnik doradztwa jest kierowany na nie przez swojego pracodawcę, wówczas pracodawca również powinien wyrazić mailowo akceptację.

  10. W związku ze zmianą formy realizowanych usług, czy możemy wydłużyć termin realizacji usługi?

  Wydłużenie terminu realizacji usługi jest możliwe wyłącznie za zgodą Operatora udzielającego wsparcia na usługę.

  11. W ramach studiów podyplomowych wśród uczestników tylko jedna osoba posiada wsparcie z dofinansowaniem. Czy obowiązek uzyskania akceptacji zmiany formy usługi (i udokumentowania tego) rzeczywiście odnosi się do wszystkich uczestników, czy tylko uczestników posiadających wsparcie z EFS?

  Obowiązek uzyskania akceptacji zmiany formy usługi odnosi się tylko do uczestników posiadających wsparcie z Europejskiego Funduszu Społecznego. Fakt uzyskania akceptacji winien być udokumentowany np. w postaci zarchiwizowanej korespondencji mailowej.

 • Wytyczne PARP w sprawie usługi zdalnej   25.03.2020

  Szanowni Państwo,

  Uprzejmie informuję, że Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości we współpracy z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej przygotowała Wytyczne określające standardy świadczenia usług rozwojowych realizowanych zdalnie.

  Dokument ten określa warunki techniczne i organizacyjne niezbędne dla zachowania jakości usług świadczonych zdalnie, które publikowane będą w BUR. Pozwala on na niezwłoczne wdrożenie proponowanych rozwiązań, a także zapewnia skuteczny sposób prowadzenia monitoringu oraz umożliwia Operatorom PSF dokonanie ich rozliczenia, dając zapewnienie o kwalifikowalności ponoszonych wydatków.

  Szczegóły na temat Wytycznych możecie Państwo odnaleźć pod linkiem: https://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/

  Dodatkowo prosimy zapoznać się z:

  Instrukcją wypełniania Karty Usługi zdalnej

  oraz

  Wytycznymi dotyczącymi usługi zdalnej


 • Godziny otwarcia punktu   23.12.2019

  Informujemy, że w dniach 24 i 31 grudnia Punkt Obsługi Klienta w Gliwicach będzie czynny w godzinach od 8:00 do 12:00


Dofinansowanie

Warunki i zasady ustalania wielkości dofinansowania

50 50%

poziom dofinansowania dla średnich przedsiębiorstw, z możliwością zwiększenia dofinansowania, jeśli zostaną spełnione warunki dodatkowe, lecz nie więcej niż 80%

70 70%

poziom dofinansowania dla przedsiębiorstw małych, z możliwością zwiększenia dofinansowania, jeśli zostaną spełnione warunki dodatkowe, lecz nie więcej niż 80%

80 80%

poziom dofinansowania dla mikroprzedsiębiorstw

Jak zwiększyć dofinansowanie?

Istnieje możliwość zwiększenia procentowej wartości dofinansowania, maksymalnie do poziomu 80%, po spełnieniu określonych warunków.

Istnieje możliwość zwiększenia maksymalnego poziomu dofinansowania o 10% w stosunku do poziomu wynikającego z wielkości przedsiębiorstwa dla małych i średnich przedsiębiorstw:

 • z branż kluczowych dla rozwoju regionu, tj. prowadzące działalność w ramach następujących sekcji PKD: B. Górnictwo i wydobywanie, F. Budownictwo, M. Działalność profesjonalna naukowa i techniczna, Q. Opieka zdrowotna i pomoc społeczna oraz R. Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją,
 • z branż grupy o niskim poziomie koncentracji na poziomie województwa przy jednoczesnej dodatniej dynamice rozwoju, tj. prowadzących działalność w ramach sekcji PKD: M. Działalność profesjonalna naukowa i techniczna, I. Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi, K. Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, P. Edukacja,
 • z branż o potencjale do kreowania miejsc pracy, tj. prowadzących działalność w ramach sekcji PKD: C. Przetwórstwo przemysłowe, D. Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych, E. Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją, H. Transport i gospodarka magazynowa, J. Informacja i komunikacja,

Istnieje możliwość zwiększenia maksymalnego poziomu dofinansowania o 10% w stosunku do poziomu wynikającego z wielkości przedsiębiorstwa dla małych (bez mikroprzedsiębiorstw) i średnich przedsiębiorstw, u których wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych wynosi co najmniej 6%

Istnieje możliwość zwiększenia maksymalnego poziomu dofinansowania o 10% w stosunku do poziomu wynikającego z wielkości przedsiębiorstwa dla małych (bez mikroprzedsiębiorstw) i średnich przedsiębiorstw, u których wskaźnik zatrudnienia osób o niskich kwalifikacjach wynosi co najmniej 35,97%

Istnieje możliwość zwiększenia maksymalnego poziomu dofinansowania o 10% w stosunku do poziomu wynikającego z wielkości przedsiębiorstwa dla małych (bez mikroprzedsiębiorstw) i średnich przedsiębiorstw, u których wskaźnik zatrudnienia osób w wieku 50+ wynosi co najmniej 26,04%.

Istnieje możliwość zwiększenia poziomu dofinansowania o 10% dla konkretnej usługi skierowanej bezpośrednio do pracownika z grupy osób 50+

Istnieje możliwość zwiększenia poziomu dofinansowania o 10% dla konkretnej usługi skierowanej bezpośrednio do pracownika z grupy osób o niskich kwalifikacjach

Istnieje możliwość zwiększenia poziomu dofinansowania o 10% dla konkretnej usługi w przypadku wyboru usługi rozwojowej mającej na celu zdobycie lub potwierdzenie kwalifikacji, o których mowa w art. 2 pkt 8 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji.

Dokumenty

UWAGA!!! PROJEKT NIE OBEJMUJE CAŁEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO


KOMPLET DOKUMENTÓW OBOWIĄZUJĄCYCH OD DNIA 21 sierpnia 2019 r.:

 • Dokumenty zgłoszeniowe:

Instrukcja składnia fiszki wniosku o dofinansowanie usług rozwojowych

Regulamin naboru do projektu

Formularz zgłoszeniowy przedsiębiorcy

Formularz osoby kierowanej na usługę

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż de mninimis

Oświadczenie o niekorzystaniu z PSF

Oświadczenie o nieaplikowaniu do innego operatora

Oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis

Karta weryfikacji dokumentów zgłoszeniowych

 • Dokumenty do umowy wsparcia:

Umowa o dofinansowanie

Lista zatwierdzonych uczestników oraz usług rozwojowych Przedsiębiorcy

Wniosek o rozliczenie usług rozwojowych

 • Dokumenty do rozliczenia wsparcia:

Zaświadczenie o zakończeniu udziału w usłudze rozwojowej

Wniosek o rozliczenie usług rozwojowych

Oświadczenie dotyczące właściwego organu podatkowego

Oświadczenie dotyczące zatrudnienia pracownikaKOMPLET DOKUMENTÓW OBOWIĄZUJĄCYCH DO DNIA 20 sierpnia 2019 r.:

Instrukcja składnia fiszki wniosku o dofinansowanie usług rozwojowych (obowiązująca od 13.05.2019)

Regulamin naboru do projektu (obowiązujący od 30.07.2019)

Regulamin naboru do projektu (obowiązujący od 24.06.2019 do 29.07.2019)

Regulamin naboru do projektu (obowiązujący od 13.05.2019 do 23.06.2019)

Regulamin naboru do projektu (obowiązujący od 1.04.2019 - 12.05.2019)

OPIS PSF (obowiązujący od 08.05.2019)

OPIS PSF (obowiązujący od 1.04.2019 - 7.05.2019)

Formularz zgłoszeniowym przedsiębiorcy (obowiązujący od 24.06.2019)

Formularz_zgłoszeniowy_przedsiębiorcy (obowiązujący od 13.05.2019 do 23.06.2019)

Formularz zgłoszeniowy przedsiębiorcy (obowiązujący od 1.04.2019 - 12.05.2019)

Formularz osoby kierowanej na usługę

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż de mninimis
Oświadczenie o niekorzystaniu z PSF

Oświadczenie o nieaplikowaniu do innego operatora

Oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis (obowiązujące od 24.06.2019)

Oświadczenie o uzyskanej pomocy de minimis (obowiązujący od 17.11.2018 do 23.06.2019)

Karta weryfikacji dokumentów (obowiązująca od 30.07.2019)

Karta weryfikacji dokumentów zgłoszeniowych (obowiązująca od 13.05.2019 do 29.07.2019)

Karta weryfikacji dokumentów (obowiązująca od 1.04.2019 - 13.05.2019)

Wzór pełnomocnictwa

Harmonogram oceny dokumentów zgłoszeniowych

Instrukcja pomagająca w określeniu statusu MŚP przedsiębiorcy w formularzu zgłoszeniowym

Lista miast średnich

Dokumenty do rozliczenia wsparcia

Zaświadczenie o zakończeniu udziału w usłudze rozwojowej

Wniosek o rozliczenie usług rozwojowych

Oświadczenie dotyczące właściwego organu podatkowego

Oświadczenie dotyczące zatrudnienia pracownika


KOMPLET DOKUMENTÓW OBOWIĄZUJĄCYCH OD DNIA 1 września 2018r.: 

Regulamin PSF ZIT 26.11.2018

Opis PSF

Instrukcja pomagająca w określeniu statusu MŚP przedsiębiorcy w formularzu zgłoszeniowym

Lista miast średnich i miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze

WAŻNA INFORMACJA: DOKUMENTY ZGŁOSZENIOWE ZOSTANĄ PRZYJĘTE TYLKO W PRZYPADKU GDY PRZEDSIĘBIORCA POSIADA AKTYWNE KONTO UCZESTNIKA INSTYTUCJONALNEGO W BAZIE USŁUG ROZWOJOWYCH!

Dokumenty zgłoszeniowe:

Formularz zgłoszeniowy przedsiębiorcy PSF ZIT 2018.11.26

Formularz osoby kierowanej na usługę

Oświadczenie o uzyskanej pomocy de minimis PSF ZIT

Formularz informacji de minimis lub Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc

Oswiadczenie o braku równoległego aplikowania do innych operatorów PSF

Dokumenty do umowy i rozliczenia:

Umowa o dofinansowanie usług rozwojowych w ramach PSF ZIT

Lista zatwierdzonych uczestników PSF ZIT

Wniosek o rozliczenie usług rozwojowych PSF ZIT

Zaświadczenie o zakończeniu udziału w usłudze rozwojowej (wzór)DOKUMENTY OBOWIĄZUJĄCE DO DNIA 1 września 2018r.: 

REGULAMIN NABORU DO PROJEKTU (obowiązujący od 21.02.2018)

Opis systemu wdrażania PSF w województwie śląskim (obowiązujący od 13.02.2018)

Errata do Opisu PSF

Instrukcja pomagająca w określeniu statusu MŚP

Lista miast średnich (obowiązujący od 21.02.2018)

Dokumenty zgłoszeniowe 

Formularz zgłoszeniowy przedsiębiorcy  (obowiązujący od 04.04.2018)

Formularz zgłoszeniowy uczestnika   (obowiązujący od 04.04.2018)

Oświadczenie o uzyskanej pomocy de minimis

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż de mninimis

Oświadczenie uczestnika projektu (RODO)

Pełnomocnictwo wzór

Osoby prowadzące działalność gospodarczą wpisaną do rejestru CEIDG do dokumentów zgłoszeniowych prosimy dołączyć kopię PIT za ostatni rok rozliczeniowy

Dokumenty do umowy wsparcia

Umowa o dofinansowanie (obowiązująca od 30.07.2019)

Umowa o dofinansowanie usług rozwojowych  (obowiązująca od 01.04.2019 do 29.07.2019)

Umowa o dofinansowanie usług rozwojowych     (obowiązująca od 04.04.2018)

Oświadczenie o kwalifikowalności VAT

Lista zatwierdzonych uczestników oraz usług rozwojowych Przedsiębiorcy

Wniosek o rozliczenie usług rozwojowych  (obowiązujący od 21.02.2018)

Formularz określający status uczestnika projektu  (obowiązujący od 04.04.2018)

Dokumenty do rozliczenia wsparcia 

Zaświadczenie o zakończeniu udziału w usłudze rozwojowej

Wniosek o rozliczenie usług rozwojowych

Oświadczenie dotyczące właściwego organu podatkowego

Oświadczenie dotyczące zatrudnienia pracownika